បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គ្រឿងព

មេកាបៃ Gigabit, និមិត្តសញ្ញា, ថាសស៊ីឌី, nibble និងអង្គភាពពដទៃទៀតទាំងអស់បម្លែងតុ
ទាំងអស់ទាំងអស់ -- EE GG MM PP TT ZZ
-
-ស្រទាប់ទ្វេរដងឌីស Blu-ray
E
Eksabit
Eksabyte
G
Gigabyte
M
MAPM ពាក្យ
Megabits
P
Petabit
Petabytes =
T
Terabits
Z
Zip 100
Zip 250
គីឡូបៃ
គីឡូបៃ
ជីកាបៃ
ញ៉ាំអ្វីបន្តិច
ឌីវីឌី (1 ស្រទាប់, 1 ចំហៀង)
ឌីវីឌី 2 ស្រទាប់
ឌីវីឌី 2 ស្រទាប់ 17 ជីហ្គាបៃ
ឌីវីឌី 9,4 ជីហ្គាបៃ
តេរ៉ាបៃ
ថាសទន់ (3,5 DD)
ថាសទន់ (3,5 HD បាន)
ថាសទន់ (3,5 ងាប់លិង្គ)
ថាសទន់ (5,25 DD)
ថាសទន់ (5,25 HD បាន)
និមិត្តសញ្ញា
នៅទំនេរពាក្យ
បៃ
ប៊ីត
ប្លុក
ព្រះបន្ទូល
មេកាបៃ
ស៊ីឌី (74 នាទី)
ស៊ីឌី (80 នាទី)
ស្រទាប់ឌីសតែមួយ Blu-ray