បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គ្រឿងសមត្ថភាព

Farad, MF, PF, coulumb ក្នុងមួយវ៉ុលនិងអង្គភាព capacitance ដទៃទៀតទាំងអស់បម្លែងតុ
ទាំងអស់ទាំងអស់ AA CC DD EE FF GG HH KK MM NN PP SS TT
A
Abfarad
Attofarad
C
Centifarad
Coulomb ក្នុងមួយវ៉ុល
D
Decifarad
Dekafarad
E
ECU នៃការ capacitance
Eksafarad
F
Farad
Femtofarad
G
Gigafarad
H
Hectofarad
K
Kilofarad
M
MF
Megafarad
Millifarad
N
Nanofarad
P
PF
Picofarad
S
Statfarad
T
Terafarad
សហភាព EMU នៃការ capacitance