បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គ្រឿងសីតុណ្ហភាព

អង្សា Fahrenheit, អង្សាសេសញ្ញាបត្រ Rankin កម្រិត reaumur, Planck និងអង្គភាពសីតុណ្ហភាពដទៃទៀតទាំងអស់បម្លែងតុ
សញ្ញាប័ត្រ Delisle
សញ្ញាប័ត្រ Rankin
សញ្ញាប័ត្រ Reaumur
សញ្ញាប័ត្រ Romer
សញ្ញាប័ត្រញូតុន
សញ្ញាប័ត្រល
សញ្ញាប័ត្រហ្វារិនហៃ
សីតុណ្ហភាព Planck
អង្សាសេ