បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គ្រឿងតស៊ូអគ្គិសនី

Ohms, ប្រសិទ្ធិ Planck, វ៉ុលក្នុងមួយអំពែ, សហភាព EMU, ECU និងអង្គភាពផ្សេងទៀតទាំងអស់ការតស៊ូអគ្គិសនីបម្លែងតុ
A
ABS ។ គ្រឿង
Abohm
E
ECU នៃការតស៊ូ
M
Megaohm
Microohm
S
Statohm
ការតស៊ូបរិមាណសាល
បញ្ច្រាស Siemens
ប្រសិទ្ធិ Planck
វ៉ុលក្នុងមួយអំពែ
សហភាព EMU នៃការតស៊ូ
អូម