បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

បម្លែងពេលវេលា

ការគណនាការបម្លែងពេលវេលាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបម្លែងនាទីដើម្បីវិនាទីថ្ងៃដើម្បីម៉ោងនាទីដើម្បីថ្ងៃ, ការប្រែចិត្តជឿលត្រូវបានអនុវត្តពីទ្រង់ទ្រាយមួយទៅមួយ។
ពី
  ទៅ