បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

បរិវេណនៃប្រលេឡូក្រាម, គណនារូបមន្តបរិវេណ

បរិវេណនៃប្រលេឡូក្រាមមួយបរិវេណរូបមន្តគណនាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកបរិវេណនៃប្រលេឡូក្រាមដោយរូបមន្តដោយប្រើរយៈពេលនៃភាគីប្រលេឡូក្រាម។
a:   b:  

បរិវេណនៃប្រលេឡូក្រាម

ប្រលេឡូក្រាមគឺជាចតុរ័ង្សដែលមានពីរគូនៃភាគីស្របមួយ។ រូបមន្តសម្រាប់បរិវេណនៃប្រលេឡូក្រាម: P=2(a+b),
ដែល a, b - ភាគីនៃប្រលេឡូក្រាម