បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

បរិវេណនៃ trapezoid មួយបរិវេណគណនារូបមន្ត

បរិវេណនៃ trapezoid មួយបរិវេណរូបមន្តគណនាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកបរិវេណនៃ trapezoid មួយដោយរូបមន្តដោយប្រើរយៈពេលនៃភាគី trapezoid ទាំងអស់។
a:   b:   c:   d:  

បរិវេណនៃ trapezoid មួយ

Trapezoid ជាចតុរ័ង្សប៉ោងជាមួយនឹងការយ៉ាងហោចណាស់មួយគូភាគីប៉ារ៉ាឡែល, ដែលហៅថាមូលដ្ឋាននៃការ trapezoid នេះហើយភាគីទាំងពីរនាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេហៅជើងឬភាគីក្រោយនេះ។
រូបមន្តសម្រាប់បរិវេណនៃត្រីកោណ: P=a+b+c+d,
ដែល a, b, C, D - ភាគីនៃ trapezoid មួយ