បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ចម្ងាយរវាងការគណនារបស់ទីក្រុងទាំងពីរ

ចម្ងាយរវាងការគណនាទីក្រុង, នឹងកំណត់អ្វីដែលនៅចម្ងាយគឺរវាងទីក្រុងដោយរថយន្ត, ដោយរថយន្តក្រុងដោយរថភ្លើង។ កំណត់ផ្លូវរវាងទីក្រុងនានានៅគីឡូម៉ែត្រ។