បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ច្បាប់របស់លោកញូវតុនលើកទីពីរគណនាចលនា

ញូតុនច្បាប់ទីពីរនៃការគណនាចលនាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាកម្លាំងម៉ាសនិងសំទុះនៃអង្គធាតុដោយប្រើញូតុនច្បាប់ទីពីរនៃចលនា។

គណនាដោយច្បាប់ជាលើកទីពីរញូតុន

អភិបូជា (m): គក
បង្កើនល្បឿន (ក): m / s 2

ច្បាប់លើកទីពីរញូតុនបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើនល្បឿននៃវត្ថុមួយនេះគឺសមាមាត្រនឹងផលបូកវ៉ិចទ័រនៃកងកម្លាំងខាងក្រៅដែលបានអនុវត្តទៅវត្ថុនិងសមាមាត្រវត្ថុធំ។