បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ច្បាប់ទំនាញរបស់លោកញូវតុនជាសកល

ច្បាប់ទំនាញរបស់លោកញូវតុនសកលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគណនាម៉ាសនៃវត្ថុពីរ, distanse និងកំលាំងទំនាញរវាងពួកគេដោយប្រើច្បាប់ទំនាញរបស់ញូតុនជាសកល។

គណនាដោយរូបមន្តកម្លាំងទំនាញ

ម៉ាស់នៃ M1 វត្ថុ: គក
ម៉ាស់នៃ m2 វត្ថុ: គក
ចម្ងាយរវាងវត្ថុ (R): ម៉ែត្រ
រូបមន្តកំលាំងទំនាញ


ដែលជាកន្លែងដែលលោក G - ថេរទំនាញ 6,67384 មានតម្លៃ (80) * 10-11 ម៉ែត្រ3/(គីឡូក្រាមបាន2), M1, M2 - ម៉ាស់របស់វត្ថុ៛ - ចម្ងាយរវាងពួកគេ