បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

Circumference នៃរង្វង់មួយ (បរិវេណនៃរង្វង់មួយ) ការគណនារូបមន្ត

Circumferenc នៃរង្វង់មួយ (បរិវេណនៃរង្វង់) ការគណនារូបមន្តអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករករង្វង់មួយ (បរិវេណ) នៃរង្វង់មួយដោយរូបមន្តដោយប្រើកាំនៃរង្វង់មួយ។
កាំ (ស្តាំ):

Circumference នៃរង្វង់

រង្វង់គឺជាសំណុំនៃចំណុចទាំងអស់នៅក្នុងយន្តហោះដែលមាននៅក្នុងចម្ងាយដែលបានផ្ដល់ឱ្យពីចំណុចដែលបានផ្តល់ឱ្យមជ្ឈមណ្ឌលនេះ។
រូបមន្តសម្រាប់ circumference នៃរង្វង់: p = 2πr,
ដែលជាកន្លែងដែល r - កាំនៃរង្វង់មួយ, π = 3.14159