បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Pa`anga ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Pa`anga ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2020។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Pa`anga.

រដ្ឋ: ស្រី​លង្កា

លេខកូដ ISO: LKR

កាក់: ភាគ

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
2020 0.012602
2019 0.012430
2018 0.014766
2017 0.015342
2016 0.015674
2015 0.015036
2014 0.014249
2013 0.013677
2012 0.015261
2011 0.016779
2010 0.016638
2009 0.019186
2008 0.017652
2007 0.018861
2006 0.020139
   ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Pa`anga អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ Pa`anga រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex