បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ការបន្ថែមនិងការដកពេល

ការបន្ថែមនិងការដកគណនាវេលា - ដំណើរការបន្ថែមនៃពេលវេលាដកនៃការពេលវេលាដែលបានផ្តល់ឱ្យនៅថ្ងៃម៉ោងនាទីវិនាទី។