បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ការចែកជួរឈរសន្លឹកកិច្ចការ

សន្លឹកកិច្ចការការបែងចែកជួរឈរអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាការបែងចែក (ផលចែក) នៃពីរចំនួនដោយប្រើវិធីសាស្រ្តក្នុងការចែកជួរឈរនិងទទួលបានសន្លឹកកិច្ចការផ្នែកជួរឈរ។

បញ្ចូលលេខពីរ, ភាគលាភនិងបែងចែក។

ចែក​ដោយ