បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ទសភាគទៅជាប្រភាគនិងប្រភាគការគណនាទសភាគ

ទសភាគទៅជាប្រភាគនិងប្រភាគទៅនឹងការគណនាចំនួនទសភាគអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបម្លែងប្រភាគនិងចំនួនចម្រុះដើម្បីប្រភាគទសភាគឬប្រភាគទសភាគទៅជាប្រភាគសាមញ្ញនិងចំនួនចម្រុះ។ សម្រាប់ការបម្លែងទៅជាលេខគោលដប់ចំណែកបញ្ចូលភាគយកនិកាយផ្នែកចំនួនគត់នៃការប្រភាគនិងសញ្ញាអវិជ្ជមាននៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនគត់នៃការប្រភាគ, ប្រសិនបើវាចាំបាច់។
បញ្ចូលប្រភាគ: