បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

កង់និងសំបកកង់ដោយម៉ូដែលរថយន្ត

ស្តង់ដា (ទំហំរោងចក្រ) សំបកកង់និងថាសដោយធ្វើឱ្យតារាងរថយន្តនិងម៉ូដែល។ អ្នកអាចរកឃើញនូវអ្វីដែលសំបកកង់និងថាសទំហំសមនឹងរថយន្តរបស់អ្នកជ្រើសទំហំស្ដង់ដារ (ផ្តល់អនុសាសន៍) និងអនុញ្ញាត។ ថាសកង់អុហ្វសិត, ការខួងថាសដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ទំហំថាសដោយស្វ័យប្រវត្តិ។