បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនាពេលវេលា

ការគណនាពេលវេលាដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាជា: បូកនិងការដកនៃកាលបរិច្ឆេទលើសពីនេះទៀតនិងដកនៃពេលវេលា, ភាពខុសគ្នានៃពេលវេលារវាងកាលបរិច្ឆេទ, ការបម្លែងនៃពេលវេលា: ឆ្នាំ, ថ្ងៃម៉ោងនាទីនិងវិនាទី។