បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនារូបមន្តបង្កើនល្បឿន Centripetal

គណនារូបមន្តបង្កើនល្បឿន Centripetal អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគណនាល្បឿន centripetal ជាកាំនៃរង្វង់មួយនិងល្បឿនដោយរូបមន្តសមីការចលនារាងជារង្វង់។

គណនា centripetal ការបង្កើនល្បឿន, ល្បឿនកាំឬ

     
កាំ (ស្តាំ):
ល្បឿន (v):
Centripetal ការបង្កើនល្បឿន (មូល) គឺជាប្រភេទមួយនៃការបង្កើនល្បឿននៅក្នុងចលនារាងជារង្វង់ឯកសណ្ឋាន, ដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកការកណ្តាល។

រូបមន្តនៃ centripetal បង្កើនល្បឿន


ដែលជាកន្លែងដែល V - ល្បឿនលីនេអ៊ែរ, ៛ - កាំ