បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនារូបមន្តបរិមាណកោណ

គណនារូបមន្តបរិមាណកោណអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកមាឌនៃកោណដោយរូបមន្តដោយប្រើកម្ពស់និងមូលដ្ឋានកាំនៃកោណ។

បញ្ចូលកាំមូលដ្ឋាននិងកម្ពស់នៃកោណមួយ

កាំមូលដ្ឋាន:
កម្ពស់:

ទំហំនៃការកោណមួយ

កោណគឺជារាងធរណីមាត្របីវិមាត្រដែលបានពន្លឿនយ៉ាងរលូនពីមូលដ្ឋានផ្ទះល្វែងមួយទៅចំណុចដែលគេហៅថាចំណុចកំពូលឬកំពូលមួយ។
រូបមន្តសម្រាប់ទំហំនៃការកោណមួយ: រូបមន្តសម្រាប់ទំហំនៃការកោណមួយ,
៛ - កាំមូលដ្ឋាន, ម៉ោង - កម្ពស់នៃកោណមួយ