បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនារូបមន្តចម្ងាយ

គណនារូបមន្តចម្ងាយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាចម្ងាយរវាងចំណុចពីរនៅក្នុងវិមាត្រទាំងពីរដោយប្រើកូអរដោនេរបស់ពួកគេ។

បញ្ចូលកូអរដោនេនៃការចាប់ផ្តើមនិងចំណុចបញ្ចប់ A និង B

ចំណុចមួយ (X1 y1,): ( , )
ចំណុច B (X2 y2): ( , )
រូបមន្តសម្រាប់ការស្វែងរកចម្ងាយរវាងចំណុចពីរមួយ (X1 y1,) និង B (X2, y2):
ចម្ងាយរវាងចំណុច