បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនារូបមន្តចំណុចកណ្តាល

គណនារូបមន្តចំណុចកណ្តាលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាចំណុចកណ្តាលនៃចម្រៀកបន្ទាត់រវាងពីរពិន្ទុក្នុងពីរវិមាត្រដោយប្រើកូអរដោនេរបស់ពួកគេ។

បញ្ចូលចំណុចបញ្ចប់របស់ចម្រៀកបន្ទាត់មួយខនិងកូអរដោនេ

ចំណុចមួយ (X1 y1,): ( , )
ចំណុច B (X2 y2): ( , )
រូបមន្តសម្រាប់ការស្វែងរកចំណុចកណ្តាល M បានរបស់ចម្រៀកបន្ទាត់មួយជាមួយនឹងចំណុចបញ្ចប់មួយ (Xa យ៉ា) និង B (X2, y2):
ចំណុចកណ្តាលនៃចម្រៀកបន្ទាត់