បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនារូបមន្តថាមពល kinetic

គណនារូបមន្តថាមពល kinetic អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាថាមពលស៊ីនេទិចនៃការផ្លាស់ប្តូររាងកាយ, វារង្គាលនិងការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនល្បឿនពីគ្នា។

គណនាថាមពល kinetic ម៉ាសឬល្បឿន

        
អភិបូជា:
ល្បឿន:
លទ្ធផលនៅក្នុង:
ថាមពល kinetic គឺថាមពលនៃចលនា។ ថាមពលស៊ីនេទិចនៃវត្ថុមួយគឺជាថាមពលវាមានដោយសារតែចលនារបស់ខ្លួន។ វាត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្ត:
ថាមពល kinetic
ដែល m - ម៉ាស់របស់វត្ថុមួយ V - ល្បឿននៃវត្ថុ