បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនាឫសទី n

គណនាឫសទី n នឹងជួយអ្នកក្នុងការគណនាការេ, គូបនិងជា root ទី n ណាមួយឬរ៉ាឌីកាល់នៃចំនួនណាមួយ។ បញ្ចូលសញ្ញាបត្រជា root (n) ចំនួន (X) ហើយចុចប៊ូតុងគណនា។
គណនាឫសទី n

បញ្ចូលសញ្ញាបត្រជា root និងចំនួន

N សញ្ញាប័ត្រ:
ឫសពី X: