បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនាទំងន់

ការគណនាទំងន់អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាសន្ទស្សន៍ម៉ាសដោយ Quetelet រាងកាយជាទម្ងន់ល្អដោយ Brock ដែលប្រភេទនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ (សន្ទស្សន៍ Solovyov), និងការទទួលទានកាឡូរីនៃរាងកាយរបស់អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃ។