បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនាត្រីកោណ

គណនាត្រីកោណគណនានិងការស្វែងរក: មុំភាគីតំបន់គ្រប់ប្រភេទនៃត្រីកោណមួយ។ ការគណនា: ត្រីកោណកែងត្រីកោណម្ខាង, ត្រីកោណ isosceles ត្រីកោណសមបាតហើយ។
បញ្ចូលតម្លៃ 3 ផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ 2 ភាគីនិង 1 មុំ, ឬ 3 ជ្រុងហើយចុចលើប៊ូតុងគណនា, គណនាភាគីផ្សេងទៀត, មុំនិងតំបន់នៃត្រីកោណនេះ។
គ្រឿងមុំ:
  
គណនាត្រីកោណ ° ° °