បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ក្តារចុចភាសាអារ៉ាប់លើបណ្តាញ

ក្តារចុចភាសាអារ៉ាប់លើបណ្តាញអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយអក្សរភាសាអារ៉ាប់លើក្ដារចុចនិម្មិតភាសាអារ៉ាប់ជាមួយក្តារចុចភាសាអង់គ្លេសប្តូរទៅ។
ذ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠
-
=
ض
ص
ث
ق
ف
غ
ع
ه
خ
ح
ج
د
\
CAPS
ش
س
ي
ب
ل
ا
ت
ن
م
ك
ط
Enter
SHIFT
ئ
ء
ؤ
ر
لا
ى
ة
و
ز
ظ
SHIFT
Ctrl
AR
Ctrl