បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ពេលវេលាខុសគ្នារវាងការគណនារបស់ទីក្រុងទាំងពីរ

ដើម្បីកំណត់ភាពខុសគ្នានៃពេលវេលារវាងទីក្រុងតំបន់ពេលវេលានិងភាពខុសគ្នានៃពេលវេលារវាងទីក្រុងណាមួយនៅក្នុងពិភពលោក - ជាធម្មតា។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ, បញ្ចូលឈ្មោះទីក្រុងឬចង្អុលឱ្យគេចេញនៅលើផែនទី។