បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

រ៉ូម៉ាំង, ភាសាអារ៉ាប់, កម្មវិធីបម្លែងលេខហិណ្ឌូ

កម្មវិធីបម្លែងរ៉ូម៉ាំង, ភាសាអារ៉ាប់, លេខហិណ្ឌូអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបម្លែងលេខរ៉ូម៉ាំងលេខនិងលេខហិណ្ឌូភាសាអារ៉ាប់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក។
បម្លែងចំនួនគត់ ប្រព័ន្ធលេខ      

កាលបរិច្ឆេទរ៉ូម៉ាំង

21 XXI
20 XX
19 XIX
18 XVIII
17 XVII
16 XVI
15 XV
14 XIV
13 XIII
12 XII
11 XI
10 X
9 IX
8 VIII
7 VII
6 VI
5 V
4 IV
3 III
2 II
1 I