បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

របៀបដែលពេលវេលាជាច្រើនត្រូវបានអនុម័តចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទដែលបាន?

រកពេលវេលាកន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទនៅក្នុងអតីតកាល, គណនារបៀបជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលថ្ងៃម៉ោងនាទីនិងវិនាទីបានឆ្លងផុតពីកាលបរិច្ឆេទ។
បញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទ: