បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

សន្លឹកកិច្ចការដកជួរឈរ

សន្លឹកកិច្ចការដកជួរឈរអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគណនាដក (ភាពខុសគ្នា) នៃពីរចំនួនដោយប្រើវិធីសាស្រ្តដកជួរឈរនិងទទួលបានសន្លឹកកិច្ចការនៃការដកចេញជួរឈរ។

បញ្ចូលលេខពីរ, subtrahend និង minuend ។

ដក