បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តើធ្វើដូចម្តេចជាច្រើនថ្ងៃក្នុងខែ?

គណនាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានថ្ងៃក្នុងខែអនុញ្ញាតឱ្យដើម្បីរកឱ្យឃើញចំនួនថ្ងៃនៅក្នុងខែបច្ចុប្បន្ន។
បោះពុម្ព
នៅក្នុងខែបច្ចុប្បន្ន (ខែវិច្ឆិកា) 31 ថ្ងៃ