បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តំបន់នៃការ៉េគណនារូបមន្តតំបន់ការ៉េ

តំបន់នៃការ៉េ, គណនារូបមន្តតំបន់ការ៉េអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកតំបន់នៃការ៉េមួយ, ដោយរូបមន្តដោយប្រើប្រវែងនៃអង្កត់ទ្រូងភាគីការ៉េឬ។

វិធីសាស្រ្តនៃការគណនាតំបន់នៃការ៉េនេះ:

ចំហៀង:

តំបន់នៃជ្រុងមួយ

ការេជា quadrangle ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងភាគីស្មើគ្នានិងមុំ។
រូបមន្តសម្រាប់តំបន់នៃការ៉េ តំបន់ការ៉េដោយភាគី, តំបន់ការ៉េដោយអង្កត់ទ្រូង
ដែលជាកន្លែងដែលមួយ - ផ្នែកម្ខាងនៃការ៉េ, D - អង្កត់ទ្រូង