បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

Translit ក្តារចុចរបស់រុស្ស៊ី

translit ក្តារចុចរុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើក្តារចុចនិម្មិត Cyrillic រុស្ស៊ីជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរទៅក្តារចុចភាសាអង់គ្លេស។
ё
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
й
ц
у
к
е
н
г
ш
щ
з
х
ъ
\
CAPS
ф
ы
в
а
п
р
о
л
д
ж
э
Enter
SHIFT
я
ч
с
м
и
т
ь
б
ю
.
SHIFT
RU