បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

រកមើលអាសយដ្ឋាន IP

គណនាអំពីពអាសយដ្ឋាន IP អនុញ្ញាតឱ្យដើម្បីរកឱ្យឃើញអ្នកផ្តល់សេវាប្រទេសនិងទីក្រុងដោយអាសយដ្ឋាន IP ។
បញ្ចូលអាសយដ្ឋាន IP, ដែលអ្នកចង់ពិនិត្យមើល។
ឧទាហរណ៍ 100.255.200.101