បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ (2011)

ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាប់តាំងពី 2006 រហូតដល់ 2020។ តារាងប្តូររូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី (2011).
ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់
កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់
ខែធ្នូ 2011 14.268182
ខែវិច្ឆិកា 2011 14.543826
ខែតុលា 2011 14.733495
ខែកញ្ញា 2011 14.760259
ខែសីហា 2011 14.876615
ខែកក្កដា 2011 14.871944
ខែមិថុនា 2011 14.715424
ឧសភា 2011 14.571476
ខែមេសា 2011 14.518162
ខែមីនា 2011 14.529773
ខែកុម្ភៈ 2011 14.451460
ខែមករា 2011 14.449922
   ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
   ទីផ្សារភាគហ៊ុន
   ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អនាគតទីផ្សារ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ដួងសូម៉ាលី រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex