បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

ការគណនាប្រភាគ។ លោកបានបន្ថែមថាដោយដក, គុណ, បែងចែកប្រភាគ។

ការគណនាប្រភាគអាចគណនាប្រតិបត្តិការគណិតវិទ្យាប្រភាគនិងចំនួនចម្រុះដូចជាបន្ថែម, ដក, គុណ, ដកនិងការកាត់បន្ថយប្រភាគ។
សម្រាប់ប្រមាណវិធីបូកដកគុណនិងចែកប្រភាគពីរបញ្ចូលភាគយកនិកាយផ្នែកចំនួនគត់នៃការប្រភាគនិងជ្រើសប្រតិបត្តិការពីបញ្ជី។ បញ្ចូលសញ្ញាអវិជ្ជមាននៅក្នុងផ្នែកចំនួនគត់នៃការប្រភាគ, ប្រសិនបើវាចាំបាច់។