បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

គណនារូបមន្តបរិមាណគូប

គណនារូបមន្តបរិមាណគូបអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកមាឌនៃគូបមួយដោយរូបមន្តដោយប្រើរយៈពេលនៃគែមគូបនេះ។

បញ្ចូលប្រវែងនៃគែមមួយ (ក្រុមហ៊ុន H) នេះ:

ទំហំនៃការគូបមួយ

ផលិតកម្ម Cube គឺរាងធរណីមាត្របីវិមាត្រព័ទ្ធដោយមុខការ៉េប្រាំមួយលក្ខណៈឬភាគីដោយមានកិច្ចប្រជុំបីនៅកំពូលគ្នា។
រូបមន្តសម្រាប់ទំហំនៃការគូបមួយ: V = H3,
V - ទំហំនៃគូបមួយក្រុមហ៊ុន H - ប្រវែងនៃគែម