បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

និយមន័យសំទុះបង្ខំការគណនាម៉ាស់

និយមន័យសំទុះកម្លាំងគណនាម៉ាស់អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាបរិមាណរាងកាយដូចជាកម្លាំងធំ, ការបង្កើនល្បឿននៃវត្ថុមួយនិងការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនពីគ្នា។

គណនាកម្លាំង, រង្គាលឬការបង្កើនល្បឿន?

     
អភិបូជា (m): គក
បង្កើនល្បឿន (ក): m / s 2
កម្លាំង — គឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមានឥទ្ធិពល tending ចលនានៃរាងកាយមួយឬបង្កើតចលនាឬភាពតានតឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់ស្ថានីមួយ។ F = m * មួយ - កងទ័ពត្រូវបានគណនាដោយគុណម៉ាស់របស់រាងកាយនិងការបង្កើនល្បឿនរបស់ខ្លួន។