បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

តំបន់នៃរង្វង់មួយ, ការគណនារូបមន្តតំបន់រង្វង់

តំបន់នៃការគណនារូបមន្តរង្វង់តំបន់រង្វង់អនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកផ្ទៃបួនជ្រុងព្នាយមួយដោយរូបមន្តដោយប្រើកាំឬអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់។

វិធីសាស្រ្តនៃការគណនាតំបន់នៃរង្វង់មួយ:

កាំ:

  

តំបន់នៃរង្វង់មួយ

រង្វង់គឺជាសំណុំនៃចំណុចទាំងអស់នៅក្នុងយន្តហោះដែលមាននៅក្នុងចម្ងាយដែលបានផ្ដល់ឱ្យពីចំណុចដែលបានផ្តល់ឱ្យមជ្ឈមណ្ឌលនេះ។
រូបមន្តសម្រាប់តំបន់នៃរង្វង់ តំបន់នៃរង្វង់មួយ ,
ដែលជាកន្លែងដែល r - កាំរង្វង់, d - អង្កត់ផ្ចិត