បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

សន្លឹកកិច្ចការការបន្ថែមជួរឈរ

សន្លឹកកិច្ចការការបន្ថែមជួរឈរអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីគណនាបន្ថែមទៀតថា (ការបូកបញ្ចូល) នៃពីរចំនួនដោយប្រើវិធីសាស្រ្តក្នុងការបន្ថែមជួរឈរនិងទទួលបានសន្លឹកកិច្ចការនៃការបន្ថែមជួរឈរមួយ។

បញ្ចូលលេខពីរ

បូក