បន្ថែមទៅសំណព្វ
 
យកចេញពីចំនូលចិត្ត

1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Millibars

1 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ស្មើ 68 950.692 Millibars
1 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ស្មើ 68 950.692 Millibars
1 Millibars ស្មើ 1.45 * 10-5 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ

គ្រឿងរង្វល់: សម្ពាធ

បំ​លែង 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Millibars។ ការផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មី។

1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ
ការផ្លាស់ប្តូរ
Millibars បំ​លែង
      1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ តារាងការបម្លែង
      Millibars តារាងការបម្លែង
      Millibars ទៅ 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ
      1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Millibars, ការគណនាលើបណ្តាញ, កម្មវិធីបម្លែង

តារាងការបម្លែងពី 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ ទៅ Millibars

1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ 1 5 10 25 50 100 250 500
Millibars 68 950.692 344 753.458 689 506.915 1 723 767.288 3 447 534.575 6 895 069.150 1.72 * 107 3.45 * 107

តារាងការបម្លែងពី Millibars ទៅ 1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ

Millibars 100 000 500 000 1 000 000 2 500 000 5 000 000 10 000 000 2.5 * 107 5 * 107
1000 ផោនក្នុងមួយអ៊ីញការ៉េ 1.45 7.252 14.503 36.258 72.516 145.031 362.578 725.156